top of page

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ЂАКА И СТУДЕНАТА

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за доделу Српске стипендије, за студенте и средњошколце који припадају српској заједници у Мађарској - за I семестар/полугодиште школске 2020/21. године.


Детаљне конкурсне услове и поступак вредновања пристиглих конкурсних пријава садржи Правилник о Српској стипендији, који је усвојила Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској, а налази се на интернет страници www.szerb.hu.

1. Кандидати који имају право да конкуришу

Приликом додељивања Српске стипендије ССМ (у даљем: „стипендија“) конкурисати могу кандидати (треба да имају мађарско држављанство) који студирају на Одсеку за српски језик и књижевност Филозофког факултета ЕЛТЕ БТК у Будимпешти, Катедри за славистику Филозофког факултета у Сегедину, студенти више школе за учитељице и васпитачице на српском смеру (на ЕЛТЕ у Будимпешти) или они који стичу прву диплому за учитеље српске народносне струке, а конкурисати могу и они који стичу тзв. „мастер“ диплому (мастер образовање), или студирају на другим институцијама високог образовања, затим средњошколци (гимназијалци) Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке Никола Тесла у Будимпешти (седиште: 1074 Budapest Rózsák tere 6-7.) а и они који похађају мађарске средње школе које су организованим оквирима укључене у српски народносни васпитно-образовни систем, без обзира на њихово држављанство.


Кандидати треба да задовоље и следеће услове:

а) да су дали изјаву да припадају српској народности;

б) да им просек успех на полугодишту пре предаје конкурсне пријаве буде барем 4.00, а у случају првог семестра на факултету да просек достигне 4.00. Студент треба да постигне 30 кредитних бодова по семестру, а да просек за средњошколце буде 4,30;

в) да заједно са законским представником истовремено са предајом конкурсне пријаве приложи писмено одобрење за руковање личним подацима (према овом правилнику)

г) да је редован самофинансирајући студент по CCIV Закону о високом образовању из 2011. године 46. параграф § (1) тачка c), или да је студент који се финансира из мађарског држвног буџета (слободно коришћење стипендије).


Стипендију може да добије средњошколац/студент који је:

а) у назначеном року предао сву документацију одређену расписаним конкурсом;

б) који задовољава условима ових одредби и расписаног конкурса;

в) обавезује се да по свом избору, у семестру у којем добија стипендију, врши студентски научни рад или активно учествује у раду неке организације српске заједнице;

г) за студенте је потребно да напишу мотивационо писмо о свом раду у оквиру српске заједнице у Мађарској, обим текста је максимално две странице.

2. Износ стипендије

Износ стипендије је максимално 75.000 форинти по средњошколцу/студенту за један семестар, односно полугодиште.

3. Садржајни и формални захтеви конкурса

Конкурсна пријава се предаје у једном примерку, на папиру, испуњена на компјутеру, потписана од стране средњошколца/студента, на формулару (прилог бр. 1 овог правилника, односно налази се и посебно на страници: www.szerb.hu и са следећим прилозима:

а) биографија кандидата (ученик/студент)

б) фотокопија или извод о потврди просека

4. Начин, место и рок за предају конкурсне пријаве

Конкурсна пријава се пише на српском језику, може се предати путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретаријату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.).

Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс за Српску стипендију“. Рок за пристизање конкурса у Канцеларију ССМ: 16. октобар 2020. године до 12:00 часова.

Самоуправа Срба у Мађарској

bottom of page