top of page

СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА - КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Frissítve: 2020. dec. 15.Структура стипендије:

Стипендија у оквиру пројекта обухвата:

• бесплатну припремну наставу српског језика (интензиван курс српског језика након доласка у Републику Србију);

• бесплатно школовање на основним академским и струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер академским и струковним студијама, специјалистичким акадсмским или докторским студијама;

• стипендију у износу од 15.000.00 динара месечно;

• бесплатну услугу смештаја и исхране у установама студентског стандарда;

• обавезно здравствено осигурање;

• бесплатну боравишну визу;

• бесплатно признавање средњошколских диплома;

• бесплатно признавање високошколских диплома.


Стипендија у оквиру пројекта не обухвата:

• путне трошкове приликом доласка и одласка из Републике Србије;

• трошкове јавног градског превоза у Републици Србији;

• трошкове за уџбенике и радне материјале у току студија


Услови за добијање стипендије:

Стипендију може да оствари кандидат који испуњава следеће услове:

• Да је припадник српске етничке заједнице у земљама региона - Републици Словенији, Републици Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Републици Северној Македонији, Румунији, Републици Албанији и Мађарској; да има држављанство једне од земаља региона обухваћених пројектом;

• Да је млађи од:

- 21 године за студије првог степена - основне академске студије, основне струковне студије;

- 25 година за специјалистичке струковне студије првог степена и за студије другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије. специјалистичке академске студије;

- 35 година за студије трећег степена - докторске академске студије;

• Да има одговарајуће образовање: наведено у Закључку Владе Републике Србије који је у прилогу; конверзацијски ниво знања енглеског или српског језика.


Документација за пријављивање:

Документација коју доставља кандидат приликом пријављивања:

• пријава на конкурс са информацијом о два студијска програма која жели да похађа, и то у складу са својим претходним образовањем и условима уписа на жељени студијски програм у Републици Србији; биографија са мотивационим писмом на енглеском или српском језику;фотокопија путне исправе (пасош);

• докази о стеченом образовању - оверене фотокопије докумената (средњошколска сведочанства, диплома о завршеном средњем образовању, дипломе о стеченом високом образовању, мастер дипломе, преписе оцена и додатке дипломи) преведене на српски/енглески језик;

• доказ о знању енглеског или српског језика на конверзацијском нивоу (сертификат, уверење, потврда и сл.);

• лекарско уверење не старије од шест месеци којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести;

• уверење да је ХИВ негативан.


Рок за пријављивање:

Рок за слање пријавних формулара са пратећом документацијом је 30. децембар 2020. године.


Одабрани стипендисти су у обавези да:

• Донесу оригинале докуменага (средњошколска сведочанства, дипломе о стеченом високом образовању, мастер дипломе, преписе оцена и додатке дипломи), преведене на српски/енглески језик приликом доласка у Републику Србију;

• Донесу оригинал лекарско уверење не старије од шест месеци, којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести приликом доласка у Републику Србију;

• Донесу оригинал уверење да су ХИВ негативни.


Више информација о конкурсу, укључујући и пријаву, можете погледати и преузети на адреси: www.dijaspora.gov.rs

bottom of page